header

Polityka prywatności


1. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?


1.1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Mateusz Głazowski prowadzący działalność
     gospodarczą pod firmą MG Trade Mateusz Głazowski z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy
     Bielskiej 238, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
     prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5482483441, REGON:
     241605498

 


2. Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?


2.1. W związku z realizacją Zamówień na winespot.pl przetwarzamy twoje dane personalne (imię,
      nazwisko, wiek), dane teleadresowe (adres, telefon kontaktowy), dane dotyczące składanych
      przez Ciebie zamówień oraz dane usług, z których korzystasz odwiedzając naszą stronę (w tym
      adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies
      lub innych podobnych technologii). Pamiętaj. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze
      dobrowolne. Dane te mogą być również w każdym czasie przez Ciebie usunięte. Twoja zgoda na
      przetwarzanie danych osobowych jest jednakże niezbędna dla realizacji złożonych przez Ciebie
      Zamówień.

 


3. W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?


3.1. Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na realizację złożonych zamówień, zlecenie usługi
     odbiory zakupionego przez Ciebie towaru firmie kurierskiej, wystawienie dokumentu księgowego
oraz bezpośredni kontakt związany z wykonywaniem umowy sprzedaży. Twoja opcjonalna zgoda
pozwoli nam również na przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).


3.2. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach


3.2.1. w celu wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń,
        komunikacji związanej z dokonanym zakupem, komunikacji za pośrednictwem formularza
        kontaktowego, realizacji dostaw oraz obsługi płatności). Podstawą przetwarzania jest
        niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w czasie korzystania
        z naszej witryny podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np.
        zaznaczając nieobowiązkowe pole zamieszczone pod formularzem) to podstawą
        przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


3.2.2. w celu ich przekazania do ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej (zwanej dalej
         „Bankiem”) w związku z:

 

3.2.2.1. świadczeniem przez Bank na rzecz winespot.pl usługi udostępnienia
           infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawą prawną
           przetwarzania jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


3.2.2.2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez
           klientów winespot.pl przez Internet przy użyciu instrumentów
           płatniczych
           (podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku art 6 ust. 1 lit.
           f) RODO);


3.2.2.3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych
           za pośrednictwem winespot.pl, w szczególności zapewnienia ochrony
           interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
           reklamacjami (podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku
           art 6 ust. 1 lit. f) RODO).


3.2.3. w celu ich przekazania do Twisto Polska Spółki z ograniczoną
         odpowiedzialnością w związku z możliwością zaproponowania dokonania
         zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Spółkę z ograniczoną
         odpowiedzialnością w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową
        „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez winespot.pl, a
        także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania
        takich umów zlecenia (podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku
        art 6 ust. 1 lit. f) RODO);


3.2.4. w celu ich przekazania do UPS Polska Spółki z ograniczoną
         odpowiedzialnością w związku ze zleceniem usługi odbioru zakupionego
         przez Ciebie towaru z punktu sprzedaży firmie kurierskiej;


3.2.5. w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
         systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest
         prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa
         witryny, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jego
         pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 


4. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?


4.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po
      rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z
      regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa
      prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą
      przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
      Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
      prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na
      przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany w dziale
     „Kontakt”.


4.2. Okresy przechowywania Danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne
      do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie
      w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
      przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


5. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe?


5.1. Podane przez Ciebie Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży),
     wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru. Twoje dane
     osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem
     przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu odbioru - za
     upoważnieniem Klienta - zamówionych Towarów i ich dostawy (dostawca), operatorowi płatności
     (operator płatności) lub podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe.


5.2. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych w celach określonych w
      ust. 3 powyżej, nadto mając na uwadze treść ust. 5.1., Twoje Dane Osobowe mogą
      zostać udostępnione przez winespot.pl innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
      danych osobowych, którymi mogą być:


5.2.1. ING Bank Polski Spółka akcyjna (Operator Płatności);


5.2.2. Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Operator Płatności);


5.2.3. UPS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Dostawca);


5.3. Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Twojej osoby właściwym organom lub osobom
      trzecim, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią
      podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 


6. Twoje prawa


6.1. W związku z przetwarzaniem przez nasz sklep Twoich danych osobowych, masz następujące
      prawa:


6.1.1. Prawo do sprzeciwu


6.1.1.1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze
         względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym
         momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację - wobec
         przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niż
         marketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację
         uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy
         przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu,
         chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
         uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
         i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
         dochodzenia lub obrony roszczeń;


6.1.1.2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także
          prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania
          Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;


6.1.1.3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail
          na adres: biuro@winespot.pl lub pisemnie na adres Punktu Sprzedaży
          wskazany na stronie „kontakt” naszego serwisu.


6.1.2. możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje
        dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych;


6.1.3. możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się
        zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, abyśmy je przetwarzali) lub
        ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane tylko
        w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku
        o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku
        z Twoimi roszczeniami);


6.1.4. możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś,
        w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
        maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie
        administratorowi. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
        podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;


6.1.5. możesz żądać anonimizacji Twoich danych oraz korzystać z prawa do bycia
        informowanym o danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy.
        Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia
        bezpieczeństwa ochrony Twoich danych w terminach wynikających z obowiązujących
        przepisów prawa.


6.1.6. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do
        nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
        Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

7. Poufność Twoich Danych


7.1. W związku z przetwarzaniem przez naszą witrynę Twoich Danych Osobowych
      zobowiązujemy się do zachowania ich w ścisłej tajemny oraz należytego
      zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Twoje Dane
      osobowe zebrane w trakcie naszych kontaktów są objęte tajemnicą i są
      przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa
      Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 


8. Wymóg zgody na przetwarzanie


8.1. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie Danych Osobowych następuje w celu
      zawarcia umowy za pośrednictwem naszej witryny, podanie tych Danych jest
      warunkiem zawarcia tej umowy. Pamiętaj, iż podanie Danych Osobowych w takiej
      sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych Danych będzie brak
      możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem winespot.pl.


8.2. W przypadku:


8.2.1. gdy podanie przez Ciebie Danych Osobowych następuje w celu ich
        przekazania do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
        towaru (lub usługi) nabywanego za pośrednictwem naszej witryny,
        przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w
        związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez
        winespot.pl;


8.2.2. przekazania Twoich Danych Osobowych do Banku w związku z obsługą
         i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie za pośrednictwem naszej
         witryny przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie Danych
         jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej
        dokonania przez Bank na rzecz winespot.pl;

8.2.3. przekazania Twoich Danych Osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
         Bank należytego wykonania umów zawartych przy udziale naszej witryny, w
         szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
         składanymi przez nich reklamacjami podanie tych Danych jest wymagane w
         celu umożliwienia realizacji umowy zawartej przy udziale winespot.pl a
         Bankiem;


8.2.4. przekazania Twoich Danych Osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
          związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za
          nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach
          umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
          udostępnieniem tej formuły przez naszą witrynę, podanie tych danych i
          przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
          prowadzenia działalności przyjętym przez winespot.pl i w celu realizacji
          umowy zawartej pomiędzy winespot.pl a Twisto Polska Sp. z o.o.

 


9. Postanowienia inne


9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie
      znajdują przepisy odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii
      Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
      Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
      fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
      przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).