header

Regulamin


1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb obsługi sprzedaży detalicznej Towarów przez
     Mateusza Głazowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MG Trade Mateusz
     Głazowski z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Bielskiej 238, wpisanego do Centralnej
     Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do
     spraw gospodarki, realizowanej w Punkcie Sprzedaży, nadto zasady korzystania z witryny
     internetowej znajdującej się pod adresem winespot.pl, która służy do prezentacji Towarów oraz
     usług znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy.

1.2. Sprzedawca niniejszym oświadcza, iż posiada ważne zezwolenie (zwane dalej „Zezwoleniem”) na
      sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do
      spożycia poza miejscem sprzedaży, nr II/856/B/2023 wydane w dniu 30 stycznia 2023 roku przez
      Burmistrza Miasta Cieszyna, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku (tekst
      jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2137) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
      alkoholizmowi.

1.3. Miejscem sprzedaży Towarów jest Punkt Sprzedaży położony w Cieszynie (43-400) przy ulicy
      Bielskiej 238.

1.4. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 (słownie: osiemnaście) lat.

1.5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.5.1. Cena cena brutto Towaru wyrażona w polskich złotych,
       uwzględniająca podatek od towarów i usług VAT;

1.5.2. Dostawca firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta
        Polska;

1.5.3. Klient każdy klient nabywający Towary, z wyłączeniem osób, o których
        mowa w art. 15 Ustawy lub osób, które dokonują zakupu
        alkoholu celem dalszej odsprzedaży;

1.5.4. Ustawa ustawa z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz.U.
        z 2018 roku, poz. 2137) o wychowaniu w trzeźwości
        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

1.5.5. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
        bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.5.6. Punkt sprzedaży punkt sprzedaży detalicznej położony w Cieszynie (43-400) przy
        ulicy Bielskiej 238, telefon: 693 357 682 , adres email: biuro@winespot.pl ,
        określony treścią Zezwolenia;

1.5.7. Sprzedawca Mateusz Głazowski prowadzący działalność gospodarczą pod
        firmą MG Trade Mateusz Głazowski z siedzibą w Cieszynie (43-
        400) przy ulicy Bielskiej 238, wpisany do Centralnej
        Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
        przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
        NIP: 5482483441, REGON: 241605498;

1.5.8. Regulamin niniejszy regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8
        ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019
        roku, poz. 123) o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.5.9. Witryna witryna internetowa znajdująca się pod adresem winespot.pl,
        służąca do prezentacji Towarów oraz usług znajdujących się
        w ofercie handlowej Sprzedawcy oraz obsługi sprzedaży
        detalicznej Towarów dokonywanej w Punkcie Sprzedaży;

1.5.10. Towar rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;

1.5.11. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towaru;

1.5.12. Zamówienia oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towaru;

1.6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie. Towary te są fabrycznie nowe, wolne
      od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi
      przepisami prawa.

1.7. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w Witrynie, w szczególności prawa autorskie, prawa
      własności przemysłowej, nazwa Witryny, znaki towarowe Sprzedawcy lub producentów
      Towarów, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany lub inne
      utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy prezentowanych
      Towarów stanowią wyłączną własność Sprzedawcy lub ich właścicieli, nadto podlegają
      bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
      konwencji międzynarodowych. Wchodząc na Witrynę użytkownik przejmuje do wiadomości oraz
      wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub
      utworów bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabrania
      się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod
      jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych
      pod adresem Witryny pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane
      naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.

1.8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
      prawa, dobrymi obyczajami, w tym podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
      Niedopuszczalne jest umieszczanie w witrynie treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe
      lub obraźliwe, lub innych zmierzających do naruszenia powszechnie obowiązujących norm lub
      przepisów prawa.
 

2. Zamówienia

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towar jest podanie niezbędnych informacji do jego realizacji
      oraz zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu. Sprzedawca niniejszym
      wskazuje, iż brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub niepodanie przez Klienta wszelkich
      wymaganych danych uniemożliwia zawarcie skutecznej Umowy Sprzedaży i realizację
      Zamówienia.

2.2. Dla dokonania zakupu Towaru niezbędne jest wyrażenie przez Klienta wyraźnej zgody na
       przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania
       z usług świadczonych przez Sprzedawcę (realizacja Zamówienia), w tym na przekazywanie jego
       danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi
       związane z realizacją Zamówień oraz obsługą płatności. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak
       zgody uniemożliwia zawarcie skutecznej Umowy Sprzedaży i realizację Zamówienia. Zgoda na
       przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

2.3. Cena Towaru prezentowanego w Sklepie widoczna na jego karcie podana jest w polskich złotych
      i zawiera podatek od towarów i usług VAT.

2.4. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Cen Towarów w Witrynie,
      przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla
      dokonanych Zamówień i Umów Sprzedaży Towaru zawartych przed zmianą Ceny, odwołaniem
      lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub
      odwołaniem.

2.5. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia
      dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być również składane telefonicznie pod numerem:
      +48 693 357 682. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych
      za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie (na numer wskazany w zdaniu poprzedzającym)
      zawierane i realizowane są wyłącznie w należącym do Sprzedawcy Punkcie Sprzedaży położonym
      w Cieszynie (43-400) przy ulicy Bielskiej 238.

2.6. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru za pomocą interaktywnego formularza Zamówienia,
      należy wykonać poniższe kroki:

2.6.1. dokonać wyboru dostępnego Towaru w Sklepie poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”;

2.6.2. podać dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia w oparciu o wyświetlane informacje
         i wskazówki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego
         realizacją w zakresie opisanym treścią ust. 2.1. powyżej. Sprzedawca w celu weryfikacji
         pełnoletności wymaga obligatoryjnego podania daty urodzenia Klienta, zaś w razie
         wątpliwości w powyższym zakresie może prosić o przesłanie kopii jego dowodu
         osobistego. Podanie daty urodzenia jako warunku realizacji Zamówienia, następuje
         w wykonaniu prawnego obowiązku Sprzedawcy, w zakresie ustalenia, iż Klient nie jest
         osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 2 Ustawy;

2.6.3. wybrać odpowiednią, dostępną formę płatności;

2.6.4. wybrać opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” (potwierdzenie Zamówienia);

2.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Klient
      bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
      Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Klient:

2.7.1. nie jest osobą, o której mowa w art. 15 Ustawy;

2.7.2. nie dokonuje zakupu Towaru w celu dalszej odsprzedaży

2.8. Po złożeniu Zamówienia w Witrynie i wybraniu formy płatności lub złożenia Zamówienia za
       pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon) Sprzedawca wygeneruje
       elektroniczną informację o szczegółach Zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy
       Klienta podany w formularzu Zamówienia lub podczas telefonicznego składania Zamówienia.

2.9. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego
      otrzymania (wpłynięcia Zamówienia do systemu informatycznego Sprzedawcy). W przypadku
      zamówień złożonych w dni wolne od pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia
      1951 roku o dniach wolnych od pracy) lub w sobotę, potwierdzenie Zamówienia następuje
      w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia. Po bezskutecznym
      upływie terminu na potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient nie jest już
      związany jego treścią.

2.10. Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi w przypadku: (i) wystąpienia okoliczności, o których
        mowa w art. 15 Ustawy, (ii) podania przez Klienta na etapie składania Zamówienia
        niekompletnych danych, danych błędnych lub mogących wprowadzić w błąd, względnie danych
        budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości; (iii) w razie niedostępności Towaru
        lub (iv) wystąpienia innych, nieprzewidzianych w dacie złożenia Zamówienia, okoliczności
        uniemożliwiających realizację Zamówienia przez Sprzedawcę. O odmowie przyjęcia Zamówienia
        Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem elektronicznej informacji, która zostanie
        przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu Zamówienia lub podczas
        telefonicznego składania Zamówienia.

2.11. W przypadku wydłużonego terminu realizacji Zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta
       o przedmiotowej okoliczności niezwłocznie, wskazując jednocześnie wydłużony okres
       oczekiwania na realizację Zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej Klientowi
       przysługuje prawo odmowy akceptacji wydłużonego terminu realizacji Zamówienia,
       w konsekwencji zaś prawo do anulowania złożonego Zamówienia.

2.12. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient
        życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu
        interaktywnego formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku
        przedsiębiorcy konieczne jest podanie numeru NIP).
 

3. Odbiór Towaru

3.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Punkcie Sprzedaży w dni robocze
      we wcześniej umówionych godzinach. Odbiór Towaru dokonywany jest osobiście przez Klienta lub za
      pośrednictwem innej, pełnoletniej osoby, przez niego upoważnionej. Klient może również
      skorzystać z usług Dostawcy lub innej firmy kurierskiej, upoważnionej do odbioru Towaru w jego
      imieniu z Punktu Sprzedaży.

3.2. Odbiór Towaru z Punktu Sprzedaży poprzedzony zostanie dostarczoną Klientowi drogą
      elektroniczną informacją o gotowości Towaru do odbioru. Warunkiem odbioru Towaru z Punktu
      Sprzedaży jest:

3.2.1. podanie imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia;

3.2.2. pisemne potwierdzenie odbioru Towaru;

3.2.3. odbiór zamówionego Towaru przez osobę pełnoletnią i niepozostającą w stanie
         nietrzeźwości. Sprzedawca uprawniony jest do weryfikacji pełnoletności Klienta lub
         osoby, upoważnionej przez niego do odbioru Towaru, celem wykonania prawnego
         obowiązku Sprzedawcy, w zakresie ustalenia, iż osoby te nie mieszczą się w katalogu
         osób, o których mowa w art. 15 Ustawy;

3.3. Koszty odbioru Towaru z Punktu Sprzedaży przez Dostawcę lub inną firmę kurierską w imieniu
      Klienta ponosi Klient. Koszty te podane są w Witrynie na etapie składania Zamówienia. Usługa
      odbioru i dostawy odebranego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej
      Polskiej. Usługa odbioru i dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być
      realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

3.4. W przypadku wybrania – na etapie składania Zamówienia – przez Klienta opcji odbioru Towaru
      i jego dostawy, wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wydania przez Sprzedawcę
      zamówionych Towarów upoważnionej przez Klienta do odbioru firmie kurierskiej lub Dostawcy.
      Wraz z wyborem przez Klienta na etapie składania Zamówienia opcji dostawy Towaru za
      pośrednictwem Dostawcy lub innej firmy kurierskiej, Klient oświadcza, iż upoważnia taką firmę
      lub Dostawcę do odbioru Towaru w jego imieniu z Punktu Sprzedaży.

3.5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż dostawa Towaru przez Dostawcę lub firmę kurierską
      upoważnioną przez Klienta, realizowana jest zgodnie z następującymi zasadami:

3.5.1. zamówiony Towar nie zostanie wydany osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim.
        W powyższym zakresie kurier jest uprawniony do weryfikacji pełnoletności osoby
        odbierającej Towar;

3.5.2. w przypadku odmowy dostawy Towaru z przyczyn określonych treścią ust. 3.5.1. powyżej,
         Sprzedawca złoży Klientowi w terminie do 3 dni, licząc od dnia ich stwierdzenia,
         oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i zwróci Klientowi wpłacone na poczet Zamówienia
         środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.

3.6. Usługa odbioru i dostawy Towaru przez Dostawcę realizowana jest w dni robocze od poniedziałku
      do piątku. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Strony mogą
      postanowić inaczej. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni wolnych od pracy
      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku,
      poz. 90 z późn. zm.) o dniach wolnych od pracy.

3.7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych:

3.7.1. dla formy płatności za pobraniem – od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez
        Sprzedawcę;

3.7.2. dla formy płatności przelewem – od dnia zaksięgowania pełnej, wymaganej wpłaty na
         koncie Sprzedawcy za złożone Zamówienia;

3.7.3. dla formy szybkich płatności (iMoje) – od dnia zaksięgowania pełnej,
         wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie, na koncie danego operatora płatności;

3.8. Koszt usługi odbioru i dostawy Towaru do Klienta podawany jest w potwierdzeniu Zamówienia
      przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta po jego złożeniu.

3.9. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o wydaniu zamówionych
      Towarów Dostawcy lub innej firmie kurierskiej upoważnionej przez Klienta do odbioru Towarów.
      Informacja, o której mowa powyżej, przekazana będzie za pośrednictwem wiadomości
      elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres email.

3.10. Przy wydaniu przesyłki przez firmę kurierską należy w obecności kuriera sprawdzić czy
       opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie i czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią
       Zamówienia. W przypadku braku takiej zgodności, Klient winien sporządzić protokół szkody
       zgodnie z procedurami lub warunkami stosowanymi przez Dostawcę lub daną firmę kurierską.
       Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania
      jakiejkolwiek przyczyny. Celem realizacji uprawnienia, Klient zobowiązany jest do złożenia
      oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia. Do
      zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
      o odstąpieniu może zostać wysłane na adres e-mail: biuro@winespot.pl lub na adres: MG Trade
      Mateusz Głazowski, Cieszyn (43-400) ul. Bielska 238.

4.2. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, nie
       później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.3. Towar winien być zwrócony na adres Sprzedawcy: MG Trade Mateusz Głazowski, Cieszyn (43-
      400) ul. Bielska 238 z dopiskiem „ZWROT”.

4.4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
      niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

4.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
       z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
       rzeczy.

4.7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

5. Niezgodność Towaru z Umową

5.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

5.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres
      siedziby Sprzedawcy: MG Trade Mateusz Głazowski, Cieszyn (43-400) ul. Bielska 238 lub za
      pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winespot.pl

5.3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik nr 2
      do niniejszego Regulaminu.

5.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

5.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy
      względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości Ceny oraz nie
      obejmuje utraconych korzyści.
 

6. Dane osobowe i Cookies

6.1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są
      przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych.

6.2. Warunkiem złożenia Zamówienia Towaru jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie
       jego danych osobowych podanych w procedurze składania Zamówienia w celu jego realizacji
       i obsługi. Zgodna jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania zakupu Towaru.
       Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

6.3. Podawane przez Klienta Dane osobowe służą wyłącznie realizacji Zamówienia (umowy
      sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz przekazania
      upoważnionemu przez Klienta przewoźnikowi celem dostawy zamówionego Towaru.

6.4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych
      podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi
      zamówionych Towarów, operatorowi płatności oraz podmiotowi realizującemu na rzecz
      Sprzedawcy usługi księgowe.

6.5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem
      poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez
      Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.

6.6. Sklep wykorzystuje Cookies.

6.7. Cookies nie zbierają jakichkolwiek Danych osobowych Klienta i służą wyłącznie identyfikacji
      jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu.

6.8. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
      serwerowi Sklepu.

6.9. Poziom ochrony przed Cookies Klient może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce
      internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień
      przeglądarki internetowej przez Klienta oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy
      wykorzystaniu domyślnych parametrów.

6.10. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy
       z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

6.11. Szczegółowe warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i użytkowników
      określa Polityka Prywatności Sklepu.
 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełnej poprawności działania
     Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej najlepszej wiedzy technicznej, w tym
     zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
     Klientów.

7.2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
      w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może
      zgłaszać pisemnie na adres: MG Trade Mateusz Głazowski, Cieszyn (43-400) ul. Bielska 238,
      mailowo pod adres biuro@winespot.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.3. W wypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za
      nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy.
      W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa
      celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

7.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy
      obowiązującego prawa nie wiążą Konsumentów, a w ich miejsce stosuje się przepisy
      korzystniejsze, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
      niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
      niebezpieczny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
      przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2
      marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
      za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 30 maja 2014
      roku o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw prawa
      polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie
      Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
      sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
      w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
      95/46/WE).

7.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym
      Konsumentem poddane jest właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy
      Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem poddane jest sądowi miejscowo właściwemu
      dla siedziby Sprzedawcy.

7.7. Stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016
      roku, poz. 1823) o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem
      uprawnionym do rozstrzygania sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
      Handlowej w Katowicach (strona: http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,163,spory-konsumenckie),
      adres: ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, skrytka pocztowa nr 178.

7.8. Klient będący Konsumentem, mający problem z zakupem dokonanym za pośrednictwem naszej
      Witryny, ma możliwość skorzystania z Platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR),
      którą zarządza Komisja Europejska (dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr)
      Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR), ma pomóc sprzedawcom rozstrzygać
      spory z klientami internetowymi bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Można z niej
      korzystać w przypadku każdego sporu umownego w związku z zakupem towarów lub usług, jeżeli
      zarówno sprzedawca, jak i konsument mają siedzibę w UE.

7.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od
      chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem,
      że dla Zamówień i umów sprzedaży Towaru dokonanych przed publikacją zmian, obowiązują
      dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają
      zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy
      pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.